Илија Филиповски презема 65,93 отсто од акции на „Технокомерц“

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија му издаде дозвола на Илија Филиповски да даде понуда за преземање на „Технокомерц“ АД Скопје.

tehnokomerc

Како што соопштуваат од Комисијата за хартии од вредност станува збор за понудата за преземање на 14.504 обични акции со право на глас издадени од „Технокомерц“ АД Скопје, кои претставуваат 65,93 проценти од основната главнина на друштвото.

Преземањето на хартиите од вредност ќе се врши по цена од 1.000 денари по акција.

Преземачот Илија Филиповски не утврдил најмала количина обични акции на кои се однесува понудата за преземање која треба да биде прифатена за понудата за преземање да се смета за успешна.

Понудата за преземање ја дава “Комерцијална банка” АД Скопје , Дирекцијата за вршење услуги со хартии од вредност во име и за сметка на лицето Илија Филиповски.

Преземачот е постојан акционер во “Технокомерц” АД Скопје, кој поседува 7.496 акции.

Comments are closed.