Актуелно 08.03.2024 13:03

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ: Унапредете ја својата работа со менторите

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ: Унапредете ја својата работа со менторите

Агенцијата за поддршка на претприемништвото на РСМ –АППРСМ објавува Јавен повик за спроведување набесплатни стандардизирани менторски услуги во мали и средни претпријатија (МСП).

Целта на менторските услуги е обезбедување на навремена поддршка на претпријатијата во клучен момент за нивниот понатамошен развој, по методологија развиена и применувана во Јапонија.

Корисниците на менторските услуги заедно со менторот ќе работат на анализа на моменталната состојба во која се наоѓа претпријатието, утврдување на клучните сегменти во кои е потребна поддршка, преточени во акциски план за надминување на истите, како и помош во решавањето на некои од нив.

Mенторите се квалификувани лица со овластување да ги спроведуваат услугите врз основа на успешно завршенименторски обуки од областа на дијагностика на претпријатија, финансиски менаџмент, маркетинг, развој на бизнис план, управување со производство, деловна комуникација и развојна човечки ресурси.

Системот на менторски услуги е развиен и стандардизиранво соработка на АППРСМ и Јапонската агенција замеѓународна соработка (JICA) во 2018 година и се спроведува во соработка со Регионалните Центри за деловна поддршка во седум региони на територијата на Република Македонија, од каде иницијално доаѓаат и менторите.

Услугата се спроведува веќе 6 години, со вкупен опфат од 244корисници, кои изразија задоволност и оценија дека менторството им помогнало во работењето.

Корисниците на услугата преку учество на оваа програма можат да бидат поддржани и со останатите услуги кои ги обезбедува Агенцијата преку системот за поддршка на МСП – субвенционираното ваучерско советување, добивање на релевантни информации за водење на бизнисот – Инфо пулт и друго.

Јавниот повик е отворен до 04 април 2024 година.

Право на учество на јавниот повик имаат микро, мали, среднипретпријатија кои се занимаваат со производствени илиуслужни дејности.

Менторските услуги се бесплатни за избрани корисници кои ги задоволуваат условите и критериумите дефинирани со Јавниот повик објавен на интернет страната на АППРСМ:http://www.apprm.gov.mk/Javen_Povik-Mentorstvo

За избраните корисници – постојни претпријатија се одобруваат 50 менторски часови, а за почетните претпријатија 25 менторски часови.

Пријавата може да се преземе од интернет страната наАППРСМ: Пријава или во Регионалните Центри за деловна поддршка – Контакти каде истата се поднесува заедно со придружните обрасци и документација.

Повеќе информации на https://www.facebook.com/MentoringMakedonija/ или обратете се на е-пошта mentoring@apprm.gov.mk ()