Банкарство 22.03.2024 08:33

Акции на Стопанска банка Битола во блок продадени за 751 илјада евра

Акции на Стопанска банка Битола во блок продадени за 751 илјада евра

Познат инвеститор вложил над 751 илјада евра во Стопанска банка АД Битола. Во блок трансакција се купени 16.019 обични акции. Информацијата е објавена на Македонска берза.

Трансакцијата во износ од 46.326.948 денари е реализирана по цена од 2.892 денари за акција. Инаку, номиналната вредност на една акција е три илјади денари.

Бројот на купените акции на инвеститорот му обезбедуваат 4,10 проценти од основната главнина на битолската банка.

Минататa година Стопанска банка Битола ја заврши со повисоки каматни приходи и зголемени штедни влогови од граѓаните. Нивниот финансиски извешатај покажа добивка пред исправка од 2,37 милиони евра, на годишно ниво повисока за 50,79 проценти.

()