Економија 17.04.2018 14:13

АВРМ: По 400 денари дневница за 50 невработени лица од секоја општина што ќе организира јавни работи

АВРМ: По 400 денари дневница за 50 невработени лица од секоја општина што ќе организира јавни работи

 

Агенцијата за вработување во текот на вчерашниот ден објави јавен повик во кој се повикуваат Единиците на локалната самоуправа и Градот Скопје кои се заинтересирани за организирање на јавни работи преку ангажирање на невработени лица со ниски квалификации да се пријават во работниот клуб на АВРМ – Центар за вработување на чие подрачје е седиштето на ЕЛС.

За спроведување на програмата предвидена е финансиска поддршка во износ од 400 денари по ангажирано лице, со вклучен персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување.

Максималниот број на поддржани лица по општина е 50, а истите можат да бидат ангажирани од страна на општините и Градот Скопје за период најмногу до 22 дена.

За работен ангажман можат да покажат интерес и приматели на социјална помош бидејќи со овој ангажман нема да им се скрати правото на социјална помош.