Актуелно 18.01.2024 08:24

Државата дава над 800 хектари земјоделско земјиште под закуп

Државата дава над 800 хектари земјоделско земјиште под закуп

Земјоделците можат да поднесуваат барање за добивање под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари. Во 34 региони во 878 катастарски општини распишани се четири јавни повици распоредени во речиси во сите села низ државата. Закупот е со важност од 15 до 70 години во зависност од намената и од земјоделските култури.

Времетраењето на закупот за кое се издава земјоделското земјиште во државна сопственост за подигање на долгогодишни насади и оранжерии е 30 години. За лешниците е најдолготраен, до 70, а за маслинарници до 50 години.

Рокот за одгледување на други земјоделски култури и за поставување на пчелни семејства е за период до 15 години, за брзорастечки дрвја на земјоделско земјиште кое се наоѓа на надморска висина над 700 метри за периодот до 30 години и за рибници до 20 години.

Првиот јавен повик опфаќа 11 региони, Гостивар, Тетово, Кичево, Дебар, Струга, Охрид, Ресен, Демир Хисар, Свети Николе, Кисела Вода и Чаир, со објавени 246 катастарски општини.

Вториот е за 10 региони, односно Берово, Пехчево, Битола, Македонски Брод, Валандово, Виница, Гевгелија, Прилеп, Штип и Велес и е во 206 катастарски општини. Во третиот и четвртиот повик понудени се 420 хектари во вкупно 20 региони.

Право на учество имаат домашни физички и правни лица и странски правни лица, а рокот за поднесување на апликации е 30 дена од денот на распишувањето на јавните повици, односно од 10-ти јануари.