Актуелно 27.03.2024 09:11

ДЗС измери пад на прометот во индустријата

ДЗС измери пад на прометот во индустријата

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на прометот во индустријата, вкупно, во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, изнесува 87.2.

Според главните индустриски групи, вкупниот промет во индустријата во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 7.0 % и Капитални производи за 25.1 %, додека пораст бележи кај Tрајни производи за широка потрошувачка за 1.9 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 8.0 %.

Индексот на прометот во индустријата, вкупно, во јануари 2024 година, во однос на декeмври 2023 година, изнесува
85.8.

Индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, изнесува 102.5.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на домашниот пазар во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, бележи пораст кај Капитални производи за 34.3 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 4.5 %, додека опаѓање бележи кај Интермедијарни производи, освен енергија за 2.5 % и Tрајни
производи за широка потрошувачка за 3.5 %.

Индексот на прометот во индустријата на домашниот пазар, во јануари 2024 година, во однос на декември 2023 година, изнесува 71.2.

Индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, изнесува 83.2.

Според главните индустриски групи, прометот во индустријата на странските пазари во јануари 2024 година, во однос на јануари 2023 година, бележи опаѓање кај Интермедијарни производи, освен енергија за 8.7 % и Капитални производи за 26.5 %, додека пораст бележи кај Tрајни производи за широка потрошувачка за 3.0 % и Нетрајни производи за широка потрошувачка за 12.7 %.

Индексот на прометот во индустријата на странските пазари, во јануари 2024 година, во однос на декември 2023 година, изнесува 91.0. ()