Финансии 08.11.2023 11:34

Колкави примања имаат луѓето во ЕУ: Македонија е далеку од нив!

Колкави примања имаат луѓето во ЕУ: Македонија е далеку од нив!

Просечниот приход на домаќинствата наменет за потрошувачка и штедење значително се разликува не само меѓу земјите-членки на ЕУ, туку и меѓу другите европски држави, пишува Euronews.

Се чини дека постои јасна географска поделба: највисоките нивоа на расположлив приход се забележани во западните и нордиските земји, а пониските нивоа во повеќето јужни и источни земји на Европа. Пристапот до стоки и услуги во земјата во голема мера зависи од распределбата на приходот, кој многу варира, предизвикувајќи нееднаквости.

Може да биде тешко точно да се споредат нивоата на расположливи приходи на земјите поради различните даночни режими и нивоа на цени. Еден начин да се измерат и споредат разликите е да се погледне просечниот еквивалентен расположлив приход по глава на жител во стандардот на куповната моќ (ППС) во секоја земја, што дава идеја за животниот стандард.

Расположливиот приход на едно домаќинство е она што останува достапно за потрошувачка и заштеди по оданочување и трансфери, како што е дефинирано од Еуростат, статистичкиот завод на ЕУ. Овој приход е приспособен за големината и составот на домаќинството со цел да биде споредлив со другите во Европа.

Поделба меѓу големата четворка

Гледајќи ги четирите најнаселени земји на ЕУ, просечниот расположлив приход беше над просекот на ЕУ во Германија (23.197 PPS) и Франција (20.575 PPS), а понизок во Италија (18.472 PPS) и Шпанија (17.254 PPS).

Хрватска, последната земја што се приклучи на ЕУ, имаше повисок просечен расположлив приход од шесте земји на ЕУ.

Земјите кандидати за ЕУ ​​имаа најнизок просечен расположлив приход на пописот. Албанија (4385 PPS) е на дното, потоа Северна Македонија (5988 PPS) и Турција (6210 PPS).

Нееднаквоста во приходите се продлабочува

Кога се земаат предвид приходите во евра, нееднаквоста низ Европа изгледа особено остра. Опсегот на просечен расположлив приход по жител варира од 5.378 евра во Бугарија до 45.310 евра во Луксембург во 2022 година. Просечниот расположлив приход за цела ЕУ беше 19.083 евра.

Бројката е повисока од 35.000 евра во пет земји, и тоа Швајцарија (44.753 евра), Исланд (39.918 евра), Норвешка (39.206 евра) и Велика Британија (37.934 евра).

Можеби не е изненадувачки, просечниот расположлив приход во евра беше значително помал во земјите кандидати за членство во ЕУ: по 3.000 евра во Албанија, Турција и Северна Македонија.

Неколку земји значително го зголемија расположливиот доход по глава на жител во евра во последните пет години. Порасна за повеќе од 40 проценти во девет земји-членки на ЕУ и две земји кандидати. Романија забележа најголем раст од 101 отсто, а потоа следат Србија (68 отсто) и Литванија (66 отсто).