Банкарство 17.05.2024 10:03

Кредит преку кој се зголемува капиталот

Кредит преку кој се зголемува капиталот

Кога веќе купувањето имот е речиси целосно поврзано со земање станбен кредит, тогаш можеби е вистинско време да ги разгледаме различните опции за станбени кредити. Досегашната пракса е земање станбен кредит на долг рок и притоа отплатата да се врши со еднакви ануитети низ целиот период. Некои корисници на станбени кредити практикуваат делумни или целосни отплати, но сето тоа се сведува на исклучок, не на правило. Growing oвој тип станбен кредит им овозможува на кредитокорисниците да ги отплатат своите кредити побрзо и да изградат капитал со забрзано темпо.

Клучната карактеристика на кредитот преку кој се зголемува капиталот е тоа што месечните плаќања за кредитот се зголемуваат со текот на времето. Вообичаено, плаќањата започнуваат со понизок износ отколку што би биле при традиционален станбен кредит и постепено се зголемуваат во однапред одредени интервали. Зголемените плаќања придонесуваат за намалување на главнината на кредитот, што доведува до побрзо намалување на салдото на кредитот и забрзан раст на капиталот во имотот. Образложението зад кредитот преку кој се зголемува капиталот е дека должниците често го зголемуваат приходот со текот на времето поради напредок во кариерата, инфлација и други фактори. Со структурирање на плаќањата за хипотека, кои растат во согласност со очекуваниот раст на приходот, позајмувачите можат да ги искористат своите повисоки идни приходи за побрзо да ја платат својата хипотека.

Интересот кај кредитокорисниците за ваквиот тип станбени кредити може да се бара во следниве негови придобивки:

– Забрзано градење капитал: примарната предност е тоа што им овозможува на кредитокорисниците да градат капитал со забрзано темпо. Зголемените месечни отплати водат кон побрзо плаќање на главнината на хипотеката, а ова води кон тоа сопствениците на становите да поседуваат поголем дел од вредноста на нивниот дом за пократок период.

– Каматни заштеди: со побрзо плаќање на главнината, кредитокорисниците можат да заштедат на каматните трошоци во текот на животниот век на кредитот. Бидејќи салдото на кредитот се намалува побрзо отколку со традиционалната хипотека со фиксна стапка, има помалку време за акумулација на камата.

– Предвидливи зголемувања на плаќањата: претходно поставени интервали во кои се зголемуваат месечните плаќања им обезбедува на кредитокорисниците предвидлив распоред за плаќање, што им овозможува соодветно да го планираат буџетот за иднината.

– Намален рок на кредитот: поради побрзото темпо на намалување на главнината, кредитокорисниците може да ја платат својата хипотека во пократка временска рамка во споредба со традиционалната хипотека со фиксен ануитет.

Сепак, важно е да се земе предвид и потенцијалната негативна страна и предизвикот на овој тип кредит, бидејќи зголемените плаќања може да го оптоварат домашниот буџет ако приходот не се зголеми според очекувањата.

Главната поента на овој тип кредити е тоа што не создава негативна амортизација. Негативната амортизација е структура за отплата на кредитот каде што месечните отплати на кредитокорисникот не се доволни за покривање на каматата што достасува. Како резултат на тоа, неплатената камата се додава на салдото на кредитот, што предизвикува неподмирениот долг да се зголемува со текот на времето, наместо да се намалува.

Во нашиот банкарски систем сѐ уште нема место за различни подвидови станбени кредити, меѓутоа замената за овој кредит може да се направи на следниов начин. Кредитокорисниците треба сами да си постават своја цел, односно треба сами да одредат колкав дел од приходот може годишно да го пренасочат за предвремена отплата на кредитот. Меѓутоа уплатата на поголема рата од кредитот не значи по автоматизам дека се користат гореспоменатите придобивки. Имено, според сегашната регулатива, неопходно е кредитокорисниците да побараат раскнижување на уплатениот износ директно за намалување на главнина. Со тоа, банките обично даваат опција за намалување на ануитетот (што никако не би била добра опција) и намалување на рокот на кредитот. Втората опција треба да ја изберат корисниците на станбени кредити за да можат да ги насочат своите отплати кон побрзо создавање капитал и искористување на штедната компонента во буџетот.

Редакција Пари