Банкарство 14.12.2023 13:51

Народна банка: Поголема вклученост на приватниот и граѓанскиот сектор во активностите за финансиска едукација

Народна банка: Поголема вклученост на приватниот и граѓанскиот сектор во активностите за финансиска едукација

На 13 декември беше одржана петтата работна средба на Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија, чијашто активност ја координира Народната банка и на која присуствуваа и претставници на Министерство за финансии, Комисијата за хартии од вредност, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и Агенцијата за супервизија на осигурувањето, како и субјектите од приватниот и граѓанскиот сектор.

Целта на средбата е да се овозможи редовен дијалог помеѓу финансиските регулатори, субјектите од приватниот и граѓанскиот сектор вклучени во активностите за финансиска едукација, како и размена на предлози и искуства за зајакнување на финансиската инклузија и заштитата на потрошувачите во финансискиот систем, заради успешно спроведување на Стратегијата за финансиска едукација и финансиска инклузија.

На средбата присуствуваше и претставничката на Министерството за финансии на САД, г-ѓа Даниел Хопкинс, советничка за финансиска инклузија, којашто го пренесе искуството од спроведените активности во доменот на финансиската едукација, инклузијата и заштитата на потрошувачите во САД и пошироко. Искуствата пренесени во рамките на техничката помош за Министерството на финансии даваат основа за согледување нови можности за унапредување на финансиската писменост на населението во нашата земја.

На средбата, членовите на Работната група беа запознаени со започнатата втора фаза на Регионалниот проект за финансиска писменост поддржан од Меѓународната мрежа за финансиска едукација ИНФЕ – ОЕЦД и Министерството за финансии на Холандија, којашто ќе се одвива во периодот од 2023 до 2027 година. Главните цели на втората фаза се да го поддржат спроведувањето на националните стратегии, размената на искуства меѓу вклучените десет земји од регионот и натамошни истражувачки активности во оваа сфера.

На членовите на Работната група им беше предочен и Планот на заедничките активности на Координациското тело за 2024 година, којшто покрај редовните настани и активности, вклучува активности околу спроведувањето на Стратегијата во доменот на финансиската едукација, финансиската инклузија и заштитата на потрошувачите. Притоа, беше нагласено дека за 2024 година е планирана засилена соработка со Бирото за развој на образованието во однос на образовните програми коишто вклучуваат финансиска едукација во рамките на образовниот систем.

Покрај тоа, беше упатен повик до приватниот и граѓанскиот сектор за активно вклучување во активностите за финансиска едукација и инклузија, за да се обезбеди поширок опфат на населението.

Работната група за следење на спроведувањето на Стратегијата составена од претставници на регулаторните институции, здруженијата на приватниот сектор и граѓанскиот сектор годишно одржува две средби, и тоа околу средината и кон крајот на годината. ()