Банкарство 23.02.2024 09:18

НЛБ Групацијата лани ја зголеми нето добивката за 23 отсто, на 550,7 милиони евра

НЛБ Групацијата лани ја зголеми нето добивката за 23 отсто, на 550,7 милиони евра

Групацијата НЛБ во 2023 година оствари 550,7 милиони евра добивка по оданочување, а во исто време продолжи одговорно и промислено стратешко планирање и со своите деловни одлуки ги постави темелите за иден стабилен, растечки и одржлив профитабилен бизнис.

Дополнително, ги поддржува хуманитарните, здравствените, културните, спортските и другите компании во општеството со донации и спонзорства, со што продолжува да остава подобар белег и да придонесува за подобрување на квалитетот на животот.

Вкупните нето оперативни приходи на НЛБ Групацијата во четвртиот квартал изнесуваат 292,5 милиони евра (3,3 милиони евра или 1% повеќе од истиот период лани), а во целата 2023 година изнесуваат 1.093,3 милиони евра (37% повеќе отколку во истиот период минатата година). Без еднократните настани, за подобрите резултати во четвртиот квартал придонесе растот на редовните нето оперативни приходи од 4% во четвртиот квартал во однос на третиот квартал (во износ од 307 милиони евра).

Резултатот пред исправка на вредноста и резервации во четвртиот квартал се зголеми за 42% на годишно ниво и изнесува 152,3 милиони евра (додека резултатот е за 9% понизок во споредба со истиот период минатата година поради сезонските ефекти врз трошоците и поради доброволните придонеси). На годишно ниво, резултатот пред вредносните корекции и резервации изнесува 591,4 милиони евра, што е за 75% повеќе од претходната година. Без еднократните ставки, кварталниот резултат пред исправка на вредност и резервации во последниот квартал изнесува 166,8 милиони евра.

Групацијата во четвртиот квартал оствари 163,8 милиони евра добивка по оданочување, што претставува раст од 14 отсто во однос на истиот период лани, на што позитивно влијаеше зголемувањето на одложените даночни побарувања во Словенија за 61,9 милиони евра.

Во четвртиот квартал нето приходите од камати се зголемени за 5% во однос на истиот период лани (или за 10,4 милиони евра) и изнесуваат 231,9 милиони евра. Здравиот раст на обемот на заемите и каматното опкружување го поддржаа растот на нето каматните приходи. Расходите за камати се зголемени од 46,2 милиони евра на 53,5 милиони евра, поради задолжувањето на пазарите на големо и повисоките каматни расходи за депозитите на клиентите. Депозитната бета (кумулативната промена на просечната каматна стапка за депозитите на клиентите во споредба со промената на просечната каматна стапка за депозити кај ЕЦБ) на ниво на Групацијата останува стабилна на 8%.

На годишно ниво, нето приходите од камати во 2023 година изнесуваат 833,3 милиони евра (65% раст). Клучни фактори на годишниот раст во износ од 328,4 милиони евра се на страната на каматите на кредитите на клиентите (253,7 милиони евра, од кои 98,3 милиони евра на физички лица и 155,4 милиони евра на компании и влади) и состојбата на банки и централни банки (127,7 милиони евра). Расходите за камати се зголемени главно поради трошоците за финансирање потребни за исполнување на MREL и капиталните барања (58,6 милиони евра) и трошоците за депозити на клиенти (49,3 милиони евра). Просечните трошоци за финансирање на ниво на Групација во четвртиот квартал изнесуваа 0,88%.

Нето некаматните приходи во четвртиот квартал од 2023 година изнесуваат 60,6 милиони евра, што претставува зголемување од 10% и намалување во однос на истиот период минатата година поради еднократните ставки во износ од околу 20 милиони евра ( 15,3 милиони евра корективна загуба поради регулирање на каматните стапки на станбените кредити во НЛБ Комерцијална банка Белград и 5,0 милиони евра донации за отстранување на последиците од поплавите).

Во целата 2023 година, НЛБ Групацијата ослободи нето-исправки и резервации за кредитни ризици во износ од 11,8 милиони евра. Оштетувањето е резултат на развој на портфолиото, ново финансирање и мало влошување на портфолиото. Од друга страна, значителните отплати на отпишаните побарувања (24,2 милиони евра) и промените на моделот (10,4 милиони евра) придонесоа за пониски вкупни перформанси и негативни ризични трошоци во износ од -7 b.t. во финансиската година. Кредитното портфолио е соодветно диверзифицирано, а неговиот квалитет останува стабилен и робустен. Ниските нефункционални изложености (како што е дефинирано од ЕБА) од 1,1% имаа многу поволен коефициент на покриеност (коефициент на покриеност со NPL 2) од 64,6%.

Останатите нето-исправки и резервации се создадени во износ од 25,9 милиони евра, главно поради планираните отплати на надоместоци за услуги во словенечките банки и резервации за реструктуирање на персоналот на банката. ()