Актуелно 28.02.2024 08:11

Сериозен проблем со управувањето со отпадот: Дали балирањето на отпадот е решение?

Сериозен проблем со управувањето со отпадот: Дали балирањето на отпадот е решение?

Македонија се соочува со сериозен проблем со управувањето со отпадот. Според податоците до кои што дојдовме, годишно во земјава се произведуваат околу 1.2 милиони тони комунален отпад, од кои само 4.6% се рециклирани, а останатото завршува на отворени депонии.

Овие депонии предизвикуваат загадување на воздухот, водата и почвата, а исто така и негативни последици за здравјето и квалитетот на живот на луѓето кои живеат во нивната близина.

Едно од решенијата за овој проблем е балирањето отпад, односно претворањето на отпадот во компактни блокови кои можат да се складираат, транспортираат или да се користат како извор на енергија.

Според експертите и екологистите, балирањето отпад има повеќе предности наспроти отворените депонии.

„Заштита на животната средина. Балирањето отпад го намалува обемот и тежината на отпадот, што значи дека се потребни помалку простор и ресурси за неговото складирање. Исто така, балирањето отпад го спречува истекувањето на летечки органски соединенија и метан, кои се главни загадувачи на воздухот и кои придонесуваат за глобалното затоплување. Балираниот отпад може да се третира и да се одложува на контролирани депонии. Искористување на отпадот како енергент. Балираниот отпад може да се користи како гориво за производство на електрична или топлинска енергија во специјални постројки за согорување на отпад. Ова е ефикасен начин за намалување на количината на отпад, а исто така и за зголемување на енергетската независност и безбедност на земјава. Според истражување на Европската комисија, еден тон балиран отпад има енергетска вредност од 10 до 15 гигаџули, што е еквивалентно на 0.3 до 0.5 тони нафта. Креирање на нови работни места и приходи. Балирањето отпад бара инвестиција во опрема, инфраструктура и обука на работници, што може да донесе нови работни места и приходи за локалната заедница. Според една студија на Европската агенција за животна средина, секои 10.000 тона отпад кои се преработуваат или се користат како енергент, можат да креираат од 36 до 296 работни места, во зависност од методот на третман. Освен тоа, балираниот отпад може да се продава и на пазарот како суровина или гориво, што може да генерира дополнителни приходи за операторите на балирачките постројки“, објаснуваат експертите.

Со други зборови, балирањето отпад е едно од решенијата за подобро управување со отпадот во Македонија, кој има повеќе предности наспроти отворените депонии.

Балирањето отпад не само што ја заштитува животната средина, туку исто така го користи отпадот како извор на енергија и креира нови работни места и приходи. Затоа, балирањето отпад треба да биде поддржано и промовирано од страна на државните и локалните власти, приватниот сектор и граѓанското општество, како дел од интегрираната стратегија за управување со отпадот во земјава. ()