Банкарство 03.05.2018 10:18

Стопанска банка АД – Скопје ќе исплати дивиденда 117 денари бруто по акција за 2017 година

Стопанска банка АД – Скопје ќе исплати дивиденда 117 денари бруто по акција за 2017 година

Собранието на акционери на Стопанска банка АД – Скопје донесе одлука за исплата на дивиденда за обични акции во вкупен бруто износ од 2.042.841.060,00 денари.

Бруто дивидендата по акција ќе изнесува 117,00 денари.

Датум на евиденција, според кој се определува листата на акционери кои имаат право на дивиденда, односно датум на пресек на акционерската книга е 14.06.2018 година.

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 12.06.2018 година.

Прв ден на тргување без право на дивиденда ќе биде 13.06.2018 година

Исплатата на дивиденда ќе започне од 20.06.2018 година.

За фискалната 2016 година, Стопанска банка АД – Скопје оствари добивка по оданочување во износ од 2.044.120.527,00 денари.