Банкарство 01.02.2024 08:12

СТОПАНСКА БАНКА ПРОДАВА ПРЕВЗЕМЕН ИМОТ – пријавување до 7 февруари

СТОПАНСКА БАНКА ПРОДАВА ПРЕВЗЕМЕН ИМОТ – пријавување до 7 февруари

Стопанска банка АД Скопје со оглас ги информира заинтересираните дека ќе изврши продажба на преземен имот:
– нива во Србица, Кичево, МВ Копач, Србица – вон град со површина од 1.008м2 за минимална/почетна цена од 2.000ЕУР;
– ниви во с.Лабуништа, Струга, класа 2 со површина од 2.257м2 и 559м2 за вкупна минимална почетна цена од 3.500ЕУР;
– ½ нива во с.Ложани, Струга, м.в. Ложани со вкупна површина од 6.830м2 за минимална/почетна цена од 2.000ЕУР;
– 2(двe) деловни простории во Скопје на ул.Луј Пастер бр.3 (Палата Македонија) во подрум со вкупна површина 38м2 за минимална/почетна цена од 20.000ЕУР,
– производен погон во Тетово запишан во ИЛ 38489 за КО Тетово 2 лоциран на ул.Илинденска бр.228 со вкупна површина од 1.281м2 со земјиште под објект со површина од 686м2 за КО Тетово 2 за минимална/почетна цена од 190.000ЕУР.

Напомена:

– за површина од 251м2 (внатрешна површина) банката има започнато постапка за легализација. Избраниот купувач во свое име и своја сметка ќе ја продолжи постапката.
– земјиштето околу објектот – двор (КП бр.9646/1 за КО Тетово-2 ) е во сопственост на друго правно лице;
– производни хали во Битола (поранешна текстилна фабрика Родон) Индустриски пат КО Битола, и тоа:

а) Згради бр:5,7,8,12,13,15,16,17,20,24 (како пакет) сите во вкупна површина од 4.038м2 согласно Имотен лист бр. 50759, бр.70897, бр.70776 за минимална/почетна цена од 292.000ЕУР

б) Зграда 6 со површина од 5.052м2 согласно ИЛ бр. 50759 за минимална/почетна цена од 728.000ЕУР;

– 2(две) куќи во Битола на ул.Кленоец бр.67, запишани во ИЛ 12300 за КО Битола 3,со површина од 88м2(ПР+01),односно 28м2(ПР) за вкупна минимална/почетна цена од 17.000ЕУР;
– Куќа во с.Бориево, Струмица со вкупна површина од 253м3 (ПР+01) со земјиште од 1043м2 за минимална/почетна цена од 34.000ЕУР;
– 3(три) деловни простории-дуќани во Ресен (во трговскиот центар) на кат 01, секој со површина од 18м2 лоцирани еден до друг за вкупна минимална/почетна цена од 20.000ЕУР;
– деловен простор во Велес на ул.Киро Рогужаров, во сутерен во индивидуална куќа, со површина од 25м2 за минимална/почетна цена од 900ЕУР;
– спрат од куќа во Струмица на ул. М.Тито бр. 158 Струмица 1 кат од 67 м2 запишан во ИЛ бр.13407 за КО Струмица за минимална/почетна цена од 10.000ЕУР.

Според правилата на Стопанска банка, продажбата се врши по принципот видено-купено, без допонителни приговори за било какви физички или правни недостатоци на имотот.

Рок за доставување на понудите е 7 февруари.

Деталите за пријавување и учество се објавени на веб-страницата на Стопанска банка, а дополнителни информации можат да се добијат на: 02/3295-487, 02/3295-283, 02/3295-280. ()