Економија 08.01.2020 14:45

2020 година во фокусот на Проектниот менаџмент

2020 година во фокусот на Проектниот менаџмент

Марјан Наумовски, М-р по Проектен Менаџмент

Степенот на реализација на капиталните инвестиции коишто се однесуваат на проекти од јавен интерес го активира алармот за максимално придржување кон проектните параметри од страна на сите инволвирани субјекти коишто работат на проектите финансирани од државниот буџет. Неприфатливо е да нема целосна реализација на капитални инвестициски проекти од јавен интерес.

Важно е да се знае дека реализацијата на ваквите проекти го подобрува квалитетот на животот на сите нас. Сметам дека проблемот е во несоодветното планирање, проектни тимови составени од некомпетентни лица, недостаток на капацитети кај договорните органи, несоодветна комуникација меѓу засегнатите страни инволвирани во проектите.

Живееме во време кога се бараат резултати сега и веднаш. За да ја одржиме контролата над состојбите задолжително треба да се потпреме на методите на ПРОЕКТНИОТ МЕНАЏМЕНТ. За реализација на целосен напредок во сите сегменти од општеството, каде што двигател е ефектот од реализација на одлично одбрани капитални проекти потребно е да се следат примери на некои од земјите од Европа, Блискиот Исток и Азија.

Како прво е потребна прогресивна и храбра програма којашто ќе содржи неколку капитални проекти со најголем повраток на инвестицијата и најголем ефект во насока на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните.

Како втор момент којшто сакам да го подвлечам е фактот дека е нужно поставување на проектни лидери коишто ќе екипираат проектни тимови од искусни, обучени, стручни и мотивирани проект менаџери за секој капитален проект.

Трето, во фазата на планирање неопходно е да се утврди обемот на работа што ја опфаќа проектот, како и јасно и реално утврдување на параметрите (буџет, време, квалитет), но и задолжително идентификување на сите ризици коишто можат да се појават при реализација на проектот и како последно е обезбедувањето на мерки за справување со ризиците при реализацијата.

Четврто, контролата при реализација треба да биде на највисоко ниво. Имено, квалитетот на изведба е тоа што им останува на генерациите понатаму долгорочно да го користат и да им служи за пример на добро изведен проект.

И сосема за крај, успешното завршување на проектот треба да ги оправда очекувањата: завршен во рамките на  планираниот буџет, време и со исклучителен квалитет, да се почувствуваат придобивките од проектот на краток, среден или долг рок. Искуствата од успешно реализираниот проект да се пренесат на останатите проектни тимови за останати проекти.

Асоцијацијата на Проект Менаџери на Македонија дава силна поддршка за целосна примена на проектниот менаџмент при реализацијата на капиталните инвестиции во идниот период.

Отворени сме за соработка со сите чинители за проекти од јавен интерес.