Актуелно 18.10.2018 20:11

Отворени работни места во Царинската управа низ цела Македонија- на огласот никаде не се бараат стручни квалификации

Отворени работни места во Царинската управа низ цела Македонија- на огласот никаде не се бараат стручни квалификации

Огласот кој го објави Царинската управа на Македонија е повеќе од нелогичен во делот на ниво на квалификации каде е наведено секое завршено образование освен стручното за овој конкурс.

Па така посебните услови за едно од 58-те работни места предвидуваат завршено високо образование во делот на правните науки, економските, електротехника, машинство, организирани науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија, а никаде не се наведени царината и шпедицијата како области кои се стручни за овој отворен оглас.

Врз основа начл. 22 и23 од Законот за работните односи Пречистен текст („Службен весник на РМ” бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18) в. в. со член 14, член 22 став 1 алинеја 2, став 3, став 8, став 13 и став 14 од Законот за вработени во јавниот сектор (Службен весник на РМ” бр. 27/2014, 199/2014, 27/2016 и 35/2018), Правилникот за организација иработа на Царинска управа број 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 04065421/150012 од 21. 06. 2016 година и 0 1 -065421/1 50035 од 09. 07. 2018 година, Правилникот за систематизација наработните места во Царинската управа број 0214736/1 од 06. 10. 2015 година, број 01 -065421/15-0007 од 25. 02. 2016 шдина и број 01065421/1 50013 од 21 .06. 2016 година и известувањето од Министерството за финансии број 1812226/12 од 12. 10. 2018 година, Царинската управа објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 3 /2018

за вработување на 58 (педесетиосум извршители на определено работно време, поради привремено зголемен обем на работа, до крајот на тековна фискална година (2018)

Царинската управа објавува оглас за вработување на 58 (педесетиосум извршители на определено време до крајот на тековна фискална година (2018):

1 Виш цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје 6 извршители
2. Цариник во царинска испостава Скопје 1 во царинарница Скопје, 2 извршители
3. Виш цариник во царинска испостува Скопје 2 во царинарница Скопје, 1 извршители
4. Цариник во царинска испостува Скопје 3 во царинарница Скопје, 1 извршители
5. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје во царинарница Скопје 3 извршители
6. Виш цариник во отсек стоков промет во царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје во царинарница Скопје, 1 извршители
7. Цариник во отсек стоков промет во царинска испостава Аеродром Александар Велики Скопје во царинарница Скопје, I извршители
8. Вши цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје1 извршители
9. Цариник во отсек стоков промет во царинска испостава Блаце, 1 извршители
10. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Блаце во царинарница Скопје, 3 извршители
11 Виш цариник во царинска испостава Тетово во царинарница Скопје 1 извршители
12. Цариник во царинска испостава Тетово во царинарница Сколје, 1 извршители,
13. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 2 извршители
1 4. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 2 изврштели
15. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Табановце автопат во царинарница Куманово, 2 извршители
16. Виш цариник во отсек за стоков лромет во царинска испостава Деве Баир воцаринарницаКуманово, 1 извршители
17. Самостоен советник за царински надзор во Служба за надзор на иматели на одобренија во царинарница Штип, 2 изврпштели
18. Виш цариник во царинска испостава Штип во царинарница Штип, I извршители,
19. Виш цариник во царинска испостава Велес во царинарница Штип, 1 извршители
20. Цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Делчево во царинарница Штип, 1 извршители
21 Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Делчево во царинарница Штип, I извршители,
22. Цариник во царинска испостава ЖС Гевгелија во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
23. Виш цариник во царинска испостава Гевгелија во царинарница Гевгелија, 3 извршители,
24. Цариник во царинска испостава Дојран во царинарница Гевгелија, 1 извршители,
25. Виш цариник во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија, 2 извршители,
26. Цариник во царинска испостава Струмица во царинарница Гевгелија, 1 извршители
27. Виш цариник во царинска испостава Кавадарци во царинарница Гевгелија, 1 извршители,
28. Виш цариник во царинска испостава Битола во царинарншда Битола, 3 извршители,
29. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 2 извршители
30. Цариник во отсек за патнички промет во царинска испостава Меџитлија во царинарница Битола, 2 извршители
31 виш цариник во царинска испосгава Прилеп во царинарница Битола, 1 извршители,
32. Виш цариник во царинска испостава Охрид во царинарница Бигола, 1 извршители
33. Цариник во царинска испостава Аеродром Св. Апостол ПавлеОхрид во царинарница Битола, 1 извршители
34. Виш цариник во отсек за стоков промет во царинска испостава Ќафасан во царинарница Битола, 1 извршители
35. Водител на смена во отсек за патнички промет во царинска испостава Ќафасан во царинарница Битола, I извршители
36. Цариник во царинска испостава Свети Наум во царинарница Битола, 1 извршители

Општи услови за сите работни места:
да е државјанин на Република Македонија,
акгивно да го користи македонскиот јазик,
да е полнолетен,
да има општа здравсавена слособност за работното место и
со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејносхг или должност

Посебни услови за работно место: Виш цариник

нивоа на квалификации: завршено VI Б според Македонската рамка на квалификации и најмалку 180 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менацмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
без работно искуство.

Посебни услови за работно место: Цариник

ниво на квалификации: вишо ши средно стручно образование, активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (анписки, француски, германски);
без работно искуство.
Посебни услови за работно место: Водител на смена
Ниво на квалификации: завршено VI A според Македонската рамка на квалификации и
најмалкy 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени производи и текстилна технологија,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Евролската унија (антлиски, француски, германски);
најмалку две години работно искуство на царински работи или во струката.

Посебни услови за работно место: Самостоен советник за царински надзор
Ниво на квалификации: завршено VI A според Македонската рамка на квалификации и најмалку 240 кредити стекнати според ЕКТС или завршен VII/ 1 степен, Економски науки, правни науки, електротехника, машинство, организациони науки и управување (менаџмент), регулација и управување со технолошки процеси, технологија на прехранбени прошводи и текстилна технологија,
активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење
и активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски);
најмалку три години работно искуетво на царински работи или во струката.

Кандидатите потребно е да ги достават следните документи:
Доказ за државјанство;
Доказ дека не им е изречена мерка забрана за вршење професија,
дејност или должност;
Доказ уверениедиплома за завршен стелен на образование; (со изразен степен на квалификации и просек на добиени оценки за сите години/сите свидетелства со изразен просек на добиени оценки за сите години)
Доказ за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење;
Доказ за познавање на еден од триге најчесго користени јазици на Европската Унија (англиски, фран^ски или германски јазик);
Доказ за работно искуство (преглед на регистрирани податоци во матична евиденција издаден од Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. -само за работните места каде што се бара работно искуство)

Распоред на работно време: Работни часови во неделата: 40 часа, Работно време: од понеделник до петок од 08, 30 до 1 6, 30 часот Паричен износ на основна нето плата за работно место виш цариник 23.196, 00 денари, за работно место цариник 23.196, 00 денари, за работно место самостоен советник 32. 526, 00 денари и за работно место водител на смена 33.536, 00 денари Со избраните кандидати ќе се склучи договор за вработување на определено време до 31.12.2018 година.

Кандидатите се должни да поднесат Пријава со назнака за кое работно место се пријавува кандидатот, кратка биографија и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар.

Право на учество имаат сите граѓани на Република Македонија кои ги исполнуваат условите законкурирање. Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Рокот за доставување на Пријавите со потребните документи изнесува 3 (три) работни денови сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на самото објавување), односно најдоцна до 18.10.2018 година (четврток).

Изборот на кандидатот ќе се изврши во рокот определен согласно член 23 став 2 од Законот за работните односи.

Пријавата со потребната документација треба да се достави до архивата на Царинска управа или по пошта на следната адреса: Ул. „Лазар Личеноски” бр. 13, 1000 Скопје, Архива на Царинска управа (со назнака „за оглас за вработување бр. 3/2018″ Контакт број 02 3 166 188 Сектор за управување со човечки ресурси при Царинска управа на РМ.

Ненавремените и некомплетните пријави нема да бидат предмет на разшедување.