Актуелно 19.12.2018 15:00

Новиот градоначалник на Охрид ќе се бира на избори

Новиот градоначалник на Охрид ќе се бира на избори

Ненадејната смрт на градоначалникот на Охрид Јован Стојаноски покренува процедура што ќе мора да биде спроведена за непречено функционирање на локалната власт.

Согласно законските одредби, во случај на смрт на актуелниот градоначалник, Советот на општината формално треба да да го констатира престанокот на мандатот, а член на Советот кој ќе го заменува градоначалникот во рок од 15 дена од денот на настапувањето на причината за престанок на мандатот е должен за тоа да го извести ресорното Министерство за локална самоуправа.

Министерството во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето ја известува Владата која во рок од еден месец од денот на приемот на известувањето констатира дека настапил прекин на мандатот и истовремено иницира постапка за распишување нови избори за градоначалник, согласно законот.

Советот, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на одлуката на Владата, ќе избере еден од членовите на Советот кој ќе ја врши должноста на градоначалникот за периодот до изборот на нов градоначалник, на начин на кој се избира претседателот на Советот. На членот на Советот му мирува функцијата советник за време на вршењето на должноста градоначалник.

Проблематичното во конкретната ситуација е што сите тие процедури треба да се спроведат во време пред истек на календарската година, кога вообичаено се гласа буџетот на Општината Охрид за 2019 година, така што постои потреба од брзо реагирање и агилност на институциите. Тука се во прашање и други општи и поединечни акти и документи што директно зависат од потписот на градоначалникот, а се неопходни за тековно функционирање на Локалната самоуправа и правните субјекти во градот.