Банкарство 15.08.2018 11:52

Стопанска банка АД Скопје прокнижи рекордна добивка за првото полугодие од 2018

Стопанска банка АД Скопје прокнижи рекордна добивка за првото полугодие од 2018

Во текот на првото полугодие од 2018 година СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје оствари финансиски резултат во износ од 1.913.686 илјади денари или околу 31 милиони евра, што преставува зголемување за 46,2% повеќе споредено со истиот период од 2017 година.

Зголемениот резултат се должи пред се на успешното редовно работење и управување со активата и пасивата на Банката, спроведување на целите зацртани со деловната политика, контрола на оперативните трошоци и ефикасно управување со сите битни сегменти.

Нето приходите од камати изнесуваат 1.901.027 илјади денари, односно се зголемени 4% во однос на истите во споредба со анализираниот период, при што приходите од камати забележаа зголемување од 1,5%, додека расходите од камата забележаа намалување од 10,3%.

Нето приходите од провизии и надомести изнесуваат 498.224 илјади денари и се повисоки за 4,4% од истите во 2017 година како резултат на нето провизиите од услугите во сферата на платниот промет, кредитните и картичните производи.

Нето приходите од курсни разлики изнесуваат 60.766 илјади денари и се намалени за 7,3% во однос на претходно анализираниот период.

Останатите приходи од дејноста забележаа зголемување од 7,5%, додека останатите расходи од дејноста забележаа намалување за 8,1%.

Трошоците за вработени на СБ изнесуваат 413.527 илјади денари.

Во првото полугодие СБ покажа ослободување на исправка на вредност на финансиските средства и посебна резерва за вонбилансната изложеност, на нето основа во износ од 46.730 илјади денари, пред се како резултат на успешното разрешување на статусот на еден голем корпоративен клиент.

Како резултат на подажба на превземени средства врз основа на ненаплатени побарувања СБ покажа приходи во износ од 122.722 илјади во позицијата Загубата поради оштетување на нефинансиски средства, на нето основа.

Од Билансот на состојба се издвојуваат следните позиции:

Вкупната актива на СБ изнесува 88.669.574 илјади денари, која е повисока споредено со крајот на 2017 година за 2,7%. Зголемувањето на активата е резултат на зголемување на вложувањата во хартии од вредност, која позиција за првото полугодие од 2018 изнесува 6.932.618 илјади денари, и е повисока за 11,3% и на кредитите на и побарувањата од други комитенти кои изнесуваат
61.563.612 илјади денари, и се повисоки за 1,5%, споредено со крајот на 2017 година.

Паричните средства и паричните еквиваленти забележаа зголемување за 3,6% како резултат на зголемената ликвидност која произлегува од поголемото зголемување на депозитите во споредба со кредитите. Имено, во истиот период позицијата депозити на други комитенти забележа пораст од 3,4%.

Капиталот и резервите изнесуваат 13.369.530 илјади денари и е понизок за 1,9% во однос крајот на 2017 година, пред се како резултат на континуираното исплатување на дивиденда во последните години.

СТОПАНСКА БАНКА АД – Скопје ќе го продолжи своето работење во рамките на зацртаната проекција на деловната политика, фокусирана пред се на обезбедување на понуда на производи и услуги наменети за своите клиенти, а истовремено ќе работи на воведување на иновации следејќи ги процесите и трендовите во светот. Во исто време Банката ќе продолжи со своите општествено
корисни активности преку организирање на настани и манифестации од вредност и значење за пошироката општествена заедница.

Финансискиот извештај можете да го погледнете тука.